Računovodstvo

11.800,00 RSD 3.800,00 RSD

Шифра производа: 7b04da5f-7f90-11e4-8528-002590d9d2f6 Категорија: Ознака:

Opis kursa

Savladajte veštine iz oblasti bez koje ne može nijedno preduzeće!

U prvom modulu kursa govori se o osnovama računovodstva, njegovoj ulozi, vrstama, zatim o razlikama upravljačkog i finansijskog računovodstva. Takođe, ovaj modul govori i o knjigovodstvenoj regulativi, dokumentaciji, osnovnim računima, odnosno kontima koje koristi, poslovnim promenama koje obuhvata. Ovde je reč i o inventarisanju i zaključnom listu. Drugi modul govori o godišnjim računovodstvenim izveštajima koje je svako preduzeće u toku poslovanjao bavezno redovno da sastavlja. Detaljnije je obrađen bilans stanja, bilans uspeha, njihove forme prikazivanja.

Ovaj modul takođe govori i o vremenskim razgraničenjima, PDV-u, fakturama, amortizaciji, odnosno otpisivanju vrednosti stalnih sredstava. Takođe, obrađene su metode obračuna finansijskog rezultata po ukupnim troškovima i po troškovima prodatih učinaka, kao i pokriće gubitka i raspodele dobitka.

Treći modul kursa se odnosi na Međunarodne računovodstvene standarde i Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja. Modul sadrži tri nastavne jedinice, prva je posvećene konceptualnom okviru koji čini bazu za formulisanje međunarodnih računovodstvenih standarda, druga nastavna jedinica govori o međunarodnim regulatornim telima, dok je u trećoj nastavnoj jedinici predstavljen sadržaj Međunarodnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja koji su u upotrebi.

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

11.800,00 RSD 3.800,00 RSDPrijavi se


Prijavi se

 

Program kursa:

 • Pojam, vrste i uloga računovodstva
 • Organizacija finansijskog i upravljačkog računovodstva
 • Pojam i oblici knjigovodstva
 • Računovodstvena načela i principi urednog knjigovodstva
 • Računovodstvena dokumentacija
 • Osnovne poslovne knjige dvojnog knjigovodstva
 • Računi (konta) i knjiženja
 • Osnovni tipovi poslovnih promena
 • Inventarisanje
 • Probni bilans i Zaključni list
 • Godišnji računovodstveni izveštaji
 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Forme prikazivanja Bilansa stanja i Bilansa uspeha
 • Vremenska razgraničenja
 • PDV, ulazne i izllazne fakture
 • Amortizacija
 • Metode obračuna finansijskog rezultata – obračun rezultata metodom ukupnih troškova
 • Obračun rezultata metodom troškova prodatih učinaka
 • Pokriće gubitka i raspodela dobiti
 • Konceptualni okvir međunarodnih računovodstvenih standarda (okvir MRS)
 • Međunarodna računovodstvena regulatorna tela
 • Sadržaj MRS i MSFI

Cilj kursa:

Cilj ovog kursa je da polaznika upozna sa osnovama računovodstva, da pruži uvid u značaj računovodstvenog obuhvatanja poslovnih promena u toku poslovanja preduzeća. Takođe da uvidi značaj obračuna rezultata, za ocenu stanja i uspeha preduzeća. Cilj ovog kursa odnosi se i na upoznavanje sa međunarodnim računovodstvenim standardima, kao i regulatornim telima koja ih propisuju.

Idealni uslovi za online učenje

Naša DL (Distance Learning) platforma izgrađena je po uzoru na vodeće svetske e-Learning platforme. Prilikom njene izrade, pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja. Sve što vam je potrebno za učenje i usavršavanje nalazi se na jednom mestu i od toga vas deli samo klik mišem.

Šta dobijate

 • Kompletan fond časova online po planu i programu za određeni kurs
 • Pun pristup online platformi za učenje na daljinu 24/7 i pristup svim multimedijalnim materijalima
 • Neograničen pristup svim online zadacima, vežbama i nastavnim sredstvima
 • Dodatna literatura u obliku PDF udžbenika
 • Mogućnost dobijanja sertifikata OKschool po završetku kursa, sa suvim žigom i jedinstvenim serijskim brojem

Trajanje kursa: 2 meseca

Vrsta kursa: online.

11.800,00 RSD 3.800,00 RSDPrijavi se


Prijavi se